Experts met ervaring

Als uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kunt u aankloppen bij onze insolventiespecialisten. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak, hoe u het gesprek aangaat met uw financier, of u de schuldenlast kunt saneren, en of en hoe u uw onderneming kunt doorstarten. Ook staan de advocaten binnen ons Insolventierechtteam bestuurders, financiers of (individuele of gezamenlijke) schuldeisers bij.

Cees is het grootste insolventiekantoor in Zuid-Holland. Ons team beschikt over meer dan 15 medewerkers, waarvan een groot aantal regelmatig door de rechtbank wordt aangesteld als curator of bewindvoerder. Zij beschikken dus over de ervaring en expertise om te adviseren vóór en gedurende surseance, faillissement of een schuldeisersakkoord. Nagenoeg alle curatoren volgden een postdoctorale opleiding in het insolventierecht en zijn lid van de specialistenvereniging Insolad.

Ons team Insolventierecht adviseert niet alleen ondernemingen, bestuurders, investeerders, schuldeisers en andere betrokkenen bij een (dreigend) faillissement. Als het nodig is procederen we ook om rechtsposities ten opzichte van bijvoorbeeld curatoren, banken en (andere) schuldeisers te borgen.

De ingediende openbare verslagen van door curatoren/bewindvoerders van Cees behandelde faillissementen zijn in te zien op de website van de Rechtspraak. Verslagen in faillissementen van privépersonen zijn niet via de website van de Rechtspraak op te vragen. Deze verslagen worden op verzoek verstrekt aan schuldeisers van de schuldenaar.

Deelgebieden

Reorganisatie

Onze insolventiespecialisten adviseren niet alleen ondernemingen in zwaar weer. Ook wanneer om andere redenen een herstructurering gewenst is, bijvoorbeeld bij een uitbreiding van activiteiten of toe- of uittreding van een aandeelhouder of financier, komt de kennis van en ervaring met reorganisaties en turnarounds binnen ons team Insolventierecht uitstekend van pas. Samen met specialisten van het team Ondernemingsrecht en het team Arbeidsrecht kunnen wij elk complex vraagstuk aan. Waar nodig werken we samen met accountants en andere financieel specialisten, waarderingsdeskundigen en notarissen.

Komt het wel aan op reorganiseren in zwaar weer, dan kunnen we u adviseren of u beter kunt kiezen voor een surseance, faillissementsaanvraag of toepassing van een wettelijk schuldeisersakkoord (WHOA). We brengen de posities van bestuurders en aandeelhouders in kaart en kunnen een doorstart begeleiden. Door onze kennis en ervaring kunnen we ook bestuurders adviseren of begeleiden als er een geschil met een curator ontstaat of dreigt te ontstaan.

(Her-)financiering en zekerheden

De advocaten in ons team Insolventierecht hebben, wanneer ze als curator fungeren, veelal te maken met een bank als bijzondere crediteur. We weten daardoor welke (financierings-)voorwaarden banken hanteren, en hoe zekerheden zoals pand- en hypotheekrechten, borgstellingen en hoofdelijkheid worden bedongen, gevestigd en uitgewonnen. Van die kennis maken we gebruik bij onze advisering over (her-)financiering, al dan niet in geval van een geschil met een bancaire financier, maar ook als u op zoek bent naar interne (groeps-)financiering of funding middels private equity.

Faillissementsfraude

Door faillissementsfraude gaat helaas veel kapitaal verloren. Omdat een aantal van de advocaten in het team Insolventierecht fraudefaillissementen afhandelen, weten we hoe belangrijk het is om in een vroegtijdig stadium incassomaatregelen te nemen en hoe de B.V.-schil daarbij het beste kan worden doorgeprikt. Beslag leggen op de administratie, aansprakelijk stellen van (pseudo-)bestuurders en opening van de vereffening na een onterechte turboliquidatie: als het even kan helpen we u tijdig in te grijpen.