Experts met ervaring

Als uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kunt u aankloppen bij onze insolventiespecialisten. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak, hoe u het gesprek aangaat met uw financier, of u de schuldenlast kunt saneren, en of en hoe u uw onderneming kunt doorstarten. Ook staan de advocaten binnen ons Insolventierechtteam bestuurders, financiers of (individuele of gezamenlijke) schuldeisers bij.

Cees is het grootste insolventiekantoor in Zuid-Holland. Ons team beschikt over meer dan 15 medewerkers, waarvan een groot aantal regelmatig door de rechtbank wordt aangesteld als curator of bewindvoerder. Zij beschikken dus over de ervaring en expertise om te adviseren vóór en gedurende surseance, faillissement of een schuldeisersakkoord. Nagenoeg alle curatoren volgden een postdoctorale opleiding in het insolventierecht en zijn lid van de specialistenvereniging Insolad.

Ons team Insolventierecht adviseert niet alleen ondernemingen, bestuurders, investeerders, schuldeisers en andere betrokkenen bij een (dreigend) faillissement. Als het nodig is procederen we ook om rechtsposities ten opzichte van bijvoorbeeld curatoren, banken en (andere) schuldeisers te borgen.

De ingediende openbare verslagen van door curatoren/bewindvoerders van Cees behandelde faillissementen zijn in te zien op de website van de Rechtspraak. Verslagen in faillissementen van privépersonen zijn niet via de website van de Rechtspraak op te vragen. Deze verslagen worden op verzoek verstrekt aan schuldeisers van de schuldenaar.

Meer weten over insolventierecht en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Emile ten Berge.

Deelgebieden

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Kampt uw onderneming met een forse schuldenlast? Gaat uw bedrijf gebukt onder langlopende onrendabele contracten? Of bestaat er een impasse tussen de bankier en uw aandeelhouders (of de aandeelhouders onderling) over kapitaal? In dat geval kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uitkomst bieden.

De WHOA is ingevoerd om het mogelijk te maken dat bedrijven met financiële problemen hun schulden kunnen saneren zodat een faillissement voorkomen kan worden. De wet is ook bruikbaar voor bedrijven met aandeelhoudersproblematiek, zoals scale-ups die nieuwe investeringen nodig hebben. De WHOA biedt mogelijkheden om aandeelhouders te dwingen om aandeelhoudersrechten af te staan om deze investeringen mogelijk te maken. Tevens bestaan er mogelijkheden om van onrendabele (huur)overeenkomsten af te komen.

Cees maakt deel uit van Equitize Value, een multidisciplinair consortium van landelijke experts voor WHOA-trajecten. Op deze wijze hebben we alle disciplines onder handbereik die nodig zijn voor een complexe akkoordprocedure. Uiteraard werken we ook graag samen met andere professionals op het vlak van herstructureringen.

Cees is gespecialiseerd in herstructureringen, insolventierecht en complexe onderhandelingen. Ons gespecialiseerde WHOA-team beschikt over kennis en ervaring als (tijdelijk) bestuurder of toezichthouder van ondernemingen, als mediator en (niet onbelangrijk) als faillissementscurator. Een aantal van onze advocaten heeft de postacademische leergang Herstructureringsdeskundige bij de Universiteit Leiden gevolgd.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het ontwerpen van het een akkoord, het voorbereiden van de procedure, de aanbieding van het ontwerp akkoord, de communicatie en onderhandelingen met stakeholders, het vragen van voorlopige voorzieningen (zoals een afkoelingsperiode) of rechterlijke beslissingen en de eventuele homologatie waarmee een akkoord verbindend wordt verklaard.

Niet alleen de onderneming zelf, maar ook een aandeelhouder, schuldeiser of werknemers kunnen gebruikmaken van de WHOA. Dat kan door de rechtbank om de aanstelling van een onafhankelijke herstructureringsdeskundige te verzoeken, Daarbij dient men een aantal offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen te overleggen. De rechtbank beslist uiteindelijk over de aanwijzing.

Met onze kennis en ervaring weten wij wat een WHOA-traject inhoudt en zijn we in korte tijd in staat een passende offerte op te stellen voor de rechtbank. Wij voldoen aan de criteria van de rechtbank. Wij opereren onafhankelijk, onpartijdig en werken objectief, doelgericht en discreet. Een goede samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en respect, is daarbij essentieel. Hoewel de onderneming en de herstructureringsdeskundige ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben, dienen zij een gezamenlijke belang: het tot stand willen brengen van een akkoord.

Meer weten over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Bruno Tideman of Mr. Emile ten Berge.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een rechtspersoon, veelal een B.V. of N.V., probeert zich uiteraard zo goed mogelijk van diens taak en verantwoordelijkheden te kwijten. Als DGA hebt u meestal geen feedback ter beschikking, maar ook binnen een corporate governance structuur is niet altijd duidelijk welke ruimte uw bevoegdheden bieden. Wanneer is het nodig bij te sturen, of om te overleggen over de uitgezette koers?

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. De Hoge Raad heeft als ons hoogste rechtscollege uitgesproken dat bestuurders zich in principe door de do’s en niet door de don’ts moeten laten leiden – anders komt er zogezegd van besturen niets terecht.

Dat neemt niet weg dat niet iedereen altijd vindt dat sprake is van goed bestuur. Stakeholders binnen de onderneming/rechtspersoon, crediteuren, de belastingdienst of, in geval van surseance of faillissement, een bewindvoerder/curator kunnen de bestuurder aansprakelijk houden voor gevoerd beleid of bepaalde beslissingen. In zo’n geval kunnen wij deskundige, professionele en discrete bijstand bieden. We helpen bestuurders die geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling, dan wel (voorkomen is beter dan genezen) bij het toetsen van voorgenomen beleid. Als u meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, kunnen we adviseren of, indien nodig, bijstand verlenen in een procedure. En zeker als een onderneming in lastiger vaarwater terecht komt, helpen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium over de koers, ook als er scherp aan de wind gezeild moet worden.

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Emile ten Berge.

Faillissementsfraude

Door faillissementsfraude gaat helaas veel kapitaal verloren. Omdat een aantal van de advocaten in het team Insolventierecht fraudefaillissementen afhandelen, weten we hoe belangrijk het is om in een vroegtijdig stadium incassomaatregelen te nemen en hoe de B.V.-schil daarbij het beste kan worden doorgeprikt. Beslag leggen op de administratie, aansprakelijk stellen van (pseudo-)bestuurders en opening van de vereffening na een onterechte turboliquidatie: als het even kan helpen we u tijdig in te grijpen.

Meer weten over faillissementsfraude en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. John Dullaart.

Herstructureringen

Onze insolventiespecialisten adviseren niet alleen ondernemingen in zwaar weer. Ook wanneer om andere redenen een herstructurering gewenst is, bijvoorbeeld bij een uitbreiding van activiteiten of toe- of uittreding van een aandeelhouder of financier, komt de kennis van en ervaring met reorganisaties en turnarounds binnen ons team uitstekend van pas. Samen met onze andere specialisten kunnen wij elk complex vraagstuk aan, of de nadruk nu ligt op collectief ontslag, (her-)financiering, private funding of een (gedeeltelijke) fusie of overname . Waar nodig werken we samen met accountants en andere financieel specialisten, waarderingsdeskundigen en notarissen.

Komt het wel aan op reorganiseren in zwaar weer, dan kunnen we u adviseren of u beter kunt kiezen voor een surseance, faillissementsaanvraag of toepassing van een wettelijk schuldeisersakkoord (WHOA). We brengen de posities van bestuurders en aandeelhouders in kaart en kunnen een doorstart begeleiden. Door onze kennis en ervaring kunnen we ook bestuurders adviseren of begeleiden als er een geschil met een curator ontstaat of dreigt te ontstaan.

Meer weten over herstructureringen en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Bruno Tideman.

(Her)financiering en zekerheden

De advocaten in ons team Insolventierecht hebben, wanneer ze als curator fungeren, veelal te maken met een bank als bijzondere crediteur. We weten daardoor welke (financierings-)voorwaarden banken hanteren, en hoe zekerheden zoals pand- en hypotheekrechten, borgstellingen en hoofdelijkheid worden bedongen, gevestigd en uitgewonnen. Van die kennis maken we gebruik bij onze advisering over (her-)financiering, al dan niet in geval van een geschil met een bancaire financier, maar ook als u op zoek bent naar interne (groeps-)financiering of funding middels private equity.

Meer weten over (her)financiering en zekerheden en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op met Mr. Frank Hordijk.