Marije van der Hoek Marije van der Hoek

De Omgevingswet zal op 1 januari 2024 van kracht worden, maar de implementatie van nieuwe nationale standaarden voor windturbines laat nog op zich wachten. Het plan is om per 1 juli 2025 het (ontwerp) besluit windturbines leefomgeving in werking te laten treden. Van 12 oktober tot en met 22 november 2023 kunnen zienswijzen worden ingediend over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER.

Wat betekent het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving voor op 1 juli 2025 bestaande windturbines en windturbineparken, als het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving per 1 juli 2025 ongewijzigd in werking zal treden?

In een eerdere blog is schematisch weergegeven waar de verschillende windturbinebepalingen direct ná inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen worden gevonden. 

Op grond van het voorliggende (ontwerp)besluit zullen vanaf het moment van het vaststellen van een omgevingsplan naar verwachting strengere normen (o.a. geluidsnormen) gaan gelden voor bestaande windturbines en windparken. Zo staat in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) onder andere de instructie aan gemeenten om in omgevingsplannen als standaardwaarden 45 Lden en 39 Lnight op te nemen voor toegestane geluidsproductie op gevels van omliggende woningen. Op dit moment zijn de waarden 47Lden en 41 Lnight.

Tót vaststelling van een omgevingsplan geldt voor windparken overgangsrecht, dat is o.a. opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en voor windturbines in de bruidsschat. Vooralsnog is het uitgangspunt dat alle gemeenten uiterlijk op 31 december 2031 een omgevingsplan moeten hebben vastgesteld.

Voor exploitanten van windparken of windturbines is het dus zaak om de komende jaren de vast te stellen omgevingsplannen goed in de gaten te houden. Na publicatie van een ontwerp omgevingsplan kan wellicht nog worden ingespeeld op de relevante belangen óf wordt mogelijk de (nieuwe) nadeelcompensatieregeling relevant.

Volledigheidshalve: tot 1 juli 2025 ligt het in de rede dat planologische inpassing van nieuwe windturbines of windturbineparken nog plaatsvindt via een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, zodat getoetst en onderbouwd moet worden welke normen ter plaatse passend zijn. De stengere normen in het onderhavige ontwerpbesluit gelden nog niet, maar kunnen wel meegenomen worden in de afweging door het bevoegd gezag. Ná 1 juli 2025 kan planologische inpassing van windturbineparken of windturbines ook door vaststelling van een omgevingsplan plaatsvinden. In dat geval zijn de strengere normen opgenomen in het Bkl uitgangspunt.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u concrete vragen hebt of advies wenst, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact opnemen met Marije van der Hoek (marije.vanderhoek@cees.nl) of een van onze andere specialisten op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht.