Marije van der Hoek Marije van der Hoek

Op 2 december 2021 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een brief aan de Tweede Kamer geschreven inzake het verloop SDE++ 2021 en voorstel aanpassing SDE++ 2023. In de SDE++ 2021 zijn er 4.109 aanvragen ingediend. Deze projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton CO2-vermindering per jaar. Om dit te kunnen financieren is er voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl het beschikbare budget slechts bestaat uit 5 miljard euro. Het budget is daarmee ruim overschreden. Er worden een groot aantal afwijzende beschikkingen verwacht voor de SDE++ 2021. Hoe zit dat precies? En wat moet u doen als uw aanvraag in de SDE++ is afgewezen? U leest het in deze blog.

Beoordeling ingediende aanvragen SDE++

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: de RVO), die de regeling uitvoert, beoordeelt op dit moment de ingediende aanvragen. Zoals in elke ronde van de SDE+ of SDE++ valt hierbij ook een aantal projecten uit. Het gaat dan om projecten die om verschillende redenen worden afgewezen of ingetrokken. Bijvoorbeeld in het geval van een onvolledige aanvraag of op basis van inhoudelijke gronden vanwege geen of een onjuiste vergunning, een dubbele aanvraag (aanvrager heeft reeds subsidie ontvangen) en/of een gebrek aan toestemming van de locatie-eigenaar of een geldige transportindicatie.

Bij toekenning van de aangevraagde SDE++ subsidies binnen het subsidieplafond, baseert de RVO zich op de laagste subsidie-intensiteit (het project met de minste subsidiebehoefte per ton CO2). Daarnaast houdt de RVO rekening met het moment van indienen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). 

Juridisch kader subsidieplafond

In artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat onder een subsidieplafond wordt verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Het subsidieplafond en het tijdvak van openstelling van de SDE++ subsidies is bepaald in een besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat d.d. 7 juli 2021.

De verdeling van de aanvragen volgt uit voornoemd besluit in combinatie met artikel 58 e.v. van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: “Besluit SDE”) . 

Bijzonder aan een subsidieplafond is dat toekenning van de subsidie van de één ten koste van de subsidie van de ander kan gaan. In dat verband heeft de Afdeling met het oog op de rechtszekerheid geoordeeld dat bezwaar tegen besluiten van anderen uitsluitend wegens het overschrijden van het subsidieplafond niet nodig (en mogelijk) is. Uiteraard is het voor de beoordeling van de afwijzing wel van belang om vast te stellen op basis waarvan andere aanvragen zijn toegewezen. Uit vaste rechtspraak volgt dat een bestuursorgaan bij de beslissing op de subsidieaanvraag inhoudende afwijzing wegens het bereiken van het subsidieplafond inzage dient te geven in alle aanvragen, de desbetreffende adviezen en besluiten, om degene wiens aanvraag is afgewezen in staat te stellen de onderlinge rangschikking te kunnen controleren (zie ECLI:NL:RVS:2015:2258). Dit gebeurt regelmatig niet afdoende.

Is uw aanvraag in de SDE++ afgewezen?

Heeft u een aanvraag ingediend in de SDE++ en is deze afgewezen? Stel dan bij ontvangst van een afwijzingsbesluit nauwkeurig vast waarom uw aanvraag is afgewezen. Is de afwijzing gebaseerd op inhoudelijke gronden en/of wegens het bereiken van het subsidieplafond? In de hierboven genoemde regelingen treft u de belangrijkste wettelijke gronden voor afwijzing. Twijfelt u aan de juistheid van een afwijzingsbesluit, dan is het tijdig maken van bezwaar cruciaal. Dit kan eventueel op nader aan te voeren gronden onder vermelding van een verzoek om inzage in de voor u relevante informatie. 

___________________________________________

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Marije van der Hoek, Michel Plug of een van onze andere specialisten op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht.