Niek Heessels Niek Heessels

Een bestuurder van een rechtspersoon is tot een behoorlijke taakvervulling verplicht. Indien sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling en ernstig verwijtbaar handelen, kan een rechtspersoon vervolgens haar (oud)bestuurder aansprakelijk houden. De algemene (leden)vergadering van een rechtspersoon kan een bestuurder décharge verlenen voor de uitoefening van zijn bestuurstaak. Hierdoor wordt aansprakelijkheid van die bestuurder over de desbetreffende periode door de rechtspersoon kwijtgescholden. In deze blog leest u wat décharge inhoudt, wat de reikwijdte ervan is en of het mogelijk is onder voorbehoud décharge te verlenen.

Wat is décharge

De algemene (leden)vergadering besluit over het al dan niet verlenen van décharge. Met het verlenen van décharge wordt door de rechtspersoon te kennen gegeven dat deze afziet van aansprakelijkheidstelling van de bestuurder die décharge wordt verleend. Door décharge te verlenen is de desbetreffende bestuurder verlost van het ‘zwaard van Damocles’ en kan hij of zij zich richten op de toekomst.

Het verlenen van décharge is niet verplicht. Wel is het goed gebruik décharge als vast afzonderlijk onderdeel op de agenda te plaatsen van de jaarlijkse algemene (leden)vergadering. Van belang is dat met de vaststelling van de jaarrekening van de rechtspersoon niet automatisch ook décharge wordt verleend.

Reikwijdte

De door décharge verleende kwijting ziet enkel op al hetgeen waar de algemene (leden)vergadering bekend mee is. Dit zijn de gegevens zoals deze uit de jaarstukken blijken of anderszins aan de algemene (leden)vergadering kenbaar zijn gemaakt. Décharge ziet dus niet op informatie die een individuele aandeelhouder/individueel lid ter beschikking kreeg buiten het verband van de algemene (leden)vergadering.

Een bestuurder die décharge is verleend kan zich niet schuilen achter de décharge in geval van in de jaarcijfers is gemaskeerde fraude. Verleende décharge strekt zich namelijk niet uit tot feiten die door manipulatie van de boeken niet uit de stukken van de rechtspersoon naar voren komen.

In 2019 heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of een bestuurder al dan niet décharge is verleend. Daarbij lag ook de vraag voor of décharge onder voorbehoud verleend kan worden, bijvoorbeeld onder voorbehoud van het slagen van een project of onder voorbehoud van een lopend onderzoek. Volgens het Hof moet concreet worden besloten tot het verlenen van décharge onder een voorbehoud en zal dat ook duidelijk naar voren moeten komen in de (vastgestelde) notulen. Indien dat niet het geval is dan is de bestuurder gekweten van aansprakelijkheid door de dan onvoorwaardelijk verleende décharge.

Samengevat

Verleende décharge strekt zich uit tot:

Décharge ziet in ieder geval niet op de volgende situaties:

Verder kan onder voorbehoud décharge worden verleend.

___________________________________________

Heeft u een vraag die samenhangt met décharge of heeft u een andere ondernemingsrecht gerelateerde vraag? Neem dan contact op met mr. Niek Heessels of een van onze andere ondernemingsrechtspecialisten.