Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen heeft de rechtbank Den Haag op 27 december 2018 het faillissement uitgesproken van Nerdalize B.V. Mr. Annemiek te Kiefte is aangesteld als curator in dit faillissement.

Gelet op de omvang van de groep van belanghebbenden in het faillissement van Nerdalize B.V. lukt het niet om eenieder persoonlijk te woord te staan. Om die reden worden crediteuren verzocht hun vorderingen schriftelijk bij de curator in te dienen middels het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres: vera.voortman@cees.nl onder overlegging van de onbetaald gebleven facturen dan wel andere bewijsstukken.

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van het realiseren van een doorstart en komt graag in contact met geïnteresseerde partijen. Geïnteresseerde partijen kunnen per e-mail contact opnemen met de curator via: annemiek.tekiefte@cees.nl.

U dient er rekening mee te houden dat de afwikkeling van het faillissement geruime tijd kan duren.

U kunt zelf de voortgang van dit faillissement volgen op het Centraal Insolventieregister. Hier worden de periodieke faillissementsverslagen gepubliceerd. Te zijner tijd kunt u hierin lezen of er uitzicht is op enige uitkering aan crediteuren en of sprake is van een gerealiseerde doorstart.

____________________________

Through media you may have become aware of the fact that Nerdalize B.V. by decision of the Court of The Hague dated December 27th 2018 has been declared bankrupt. Mr. Annemiek te Kiefte has been appointed by the Court of The Hague as the trustee in this bankruptcy.

Due to the size of the group of stakeholders in the bankruptcy of Nerdalize B.V. it is impossible to contact each and every stakeholder in person. For this reason all creditors are kindly requested to submit their claim (including unpaid invoices or other relevant documentation) to the trustee in writing via e-mail: vera.voortman@cees.nl.

The trustee is currently investing the options to restart the company and would like to get in touch with interested parties. Interested parties can contact the trustee via e-mail: annemiek.tekiefte@cees.nl.  

You have to take into account that the settlement of the bankruptcy can take some time.

If you are interested in following the progress in this bankruptcy you can visit the website: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index. On this website periodic reports, made by the trustee, are published. In due time these reports will also give information about whether or not there will be any payment on claims of creditors and whether or not a restart has succeeded.