Bruno Tideman Bruno Tideman

De coronacrisis heeft grote economische gevolgen. Horecabedrijven en winkels moeten hun deuren tijdelijk sluiten en veel sectoren hebben te kampen met vraaguitval, waardoor hun omzet is gekelderd. Met diverse noodregelingen en steun probeert de overheid de ergste nood te lenigen, maar desondanks zullen we in de loop van dit jaar constateren dat veel bedrijven hun schulden niet meer kunnen betalen. Reeds nu schorten bedrijven hun betalingen op, sommige winkeliers betalen tijdelijk geen huur meer en het betalen van belastingen rente en aflossingen wordt uitstel gevraagd. Het gevolg zal zijn dat de schulden zich opstapelen, terwijl de inkomsten achterblijven.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat dit tot ongewenst hoge schuldposities zal leiden en vanaf medio 2020 steeds meer bedrijven hun schulden zullen proberen te saneren. En dan het liefst niet via surseance of een faillissement, maar bij voorkeur via een zogenaamd onderhands akkoord. Op dit moment is er geen wettelijke basis voor zo’n onderhands akkoord. Dat betekent dat alle schuldeisers vrijwillig met zo’n akkoord moeten instemmen en dat een of meer schuldeisers het akkoord kunnen blokkeren. Slechts in een uitzonderlijke situatie kan medewerking van een enkele dwarsligger aan een akkoord via de rechter worden afgedwongen.

Wet homologatie onderhands akkoord

Indien het Parlement geen roet in het eten gooit, komt daar binnenkort verandering in, want het is de bedoeling dat op 1 juli 2020 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) wordt ingevoerd.

Deze wet maakt het voor ondernemingen die gebukt gaan onder een hoge schuldenlast mogelijk om die schuldenlast te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. De WHOA maakt het mogelijk om ook die schuldeisers die niet willen instemmen met een dergelijk akkoord, te dwingen om mee te werken. De rechtbank kan het akkoord goedkeuren (homologeren) en onder bepaalde voorwaarden als een dwangakkoord ook opleggen aan schuldeisers.

De WHOA leent zich waarschijnlijk goed voor schuldproblematiek die door de coronacrisis is ontstaan, zeker als de situatie straks normaliseert en de markt zich herstelt en bedrijven weer perspectief hebben op goede omzetten.

Hoe werkt het?

In beginsel neemt de onderneming zelf het initiatief tot het aanbieden van het akkoord. De schuldeisers worden verdeeld in categorieën waarbij per categorie wordt gestemd over het akkoord. Het akkoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het akkoord moet noodzakelijk en toereikend zijn om een faillissement af te wenden;
  2. Ten minste één klasse moet vóór het akkoord stemmen;
  3. Het akkoord moet redelijk zijn: geen van de schuldeisers mag wezenlijk slechter af zijn dan bij faillissement en de waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd, moet eerlijk onder de klassen van schuldeisers en aandeelhouders worden verdeeld.

Toepassingsbereik

De vorderingsrechten van alle categorieën schuldeisers en de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd, met uitzondering van de rechten van werknemers uit arbeidsovereenkomst. Een reorganisatie van het personeelsbestand zal dus via het reguliere arbeidsrecht moeten plaatsvinden. Maar het is wel mogelijk om via de WHOA een patstelling met aandeelhouders die geen extra kapitaal aan de onderneming willen verschaffen, te doorbreken. Ook biedt de WHOA mogelijkheden om overeenkomsten te beëindigen de onderneming als een molensteen om de nek hangen, zoals een langlopende huurovereenkomst met een te hoge huur.

Maatwerk

De beoogde regeling geeft de onderneming grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het akkoord. De procedure kent korte termijnen en een snelle doorlooptijd. Het proces kent als waarborg een rechterlijk toetsing. De consequenties voor schuldeisers en aandeelhouders kunnen verstrekkend zijn. Het is een complex proces met tal van diverse (tegenstrijdige) belangen en vele betrokkenen. Het is belangrijk dat de onderneming tijdig voorbereidingen treft en zich laat adviseren door gespecialiseerde juristen.

Heeft uw onderneming als gevolg van de crisis te kampen met hoge schuldenlast? Neem dan contact op met Bruno Tideman of één van onze andere insolventiespecialisten.Wij hebben ons voorbereid op de wereld na Corona en staan voor u klaar.