Martin Buitelaar Martin Buitelaar

Leveranciers van plantmateriaal maken bij hun leveringen vaak gebruik van de zogenaamde Plantumvoorwaarden. Indien het geleverde plantmateriaal gebrekkig is en daardoor schade ontstaat bij de afnemer, probeert de afnemer de schade in veel gevallen te verhalen op de leverancier. Deze beroept zich dan vaak op de aansprakelijkheidsbeperking – ook wel exoneratieclausule genoemd – in de Plantumvoorwaarden. Deze exoneratieclausule houdt in dat de leverancier niet aansprakelijk is voor schade bij de afnemer, althans hooguit aansprakelijk is tot maximaal het factuurbedrag van de door de leverancier geleverde plantmaterialen.

Indien de leverancier de Plantumvoorwaarden op de juiste wijze heeft gebruikt (hiermee wordt bedoeld dat de leverancier de Plantumvoorwaarden op de juiste wijze van toepassing heeft verklaard en daarnaast de leverancier de afnemer heeft geïnformeerd over de inhoud van de Plantumvoorwaarden) geldt dat de leverancier in beginsel een beroep kan doen op de aansprakelijkheidsbeperking in de Plantumvoorwaarden. De aansprakelijkheid van de leverancier is dan beperkt en de afnemer kan de leverancier dan niet met succes aanspreken voor het betalen van schadevergoeding. Hierop bestaan echter uitzonderingen, waarbij hieronder een belangrijke uitzondering zal worden behandeld.

De leverancier komt namelijk in beginsel geen beroep toe op de exoneratieclausule, wanneer de leverancier een garantie heeft geschonden. Goed betoogd kan worden dat in artikel 10 lid 1 van de Plantumvoorwaarden door de leverancier aan afnemers een garantie wordt gegeven. Artikel 10 lid 1 van de Plantumvoorwaarden houdt namelijk in dat de leverancier waarborgt dat het geleverde plantmateriaal voldoet aan de eisen die Nederlandse keuringsinstanties daaraan stellen in hun reglementen. Indien in het geleverde plantmateriaal bijvoorbeeld een schadelijke bacterie of organisme (bijvoorbeeld Ralstonia Solanacearum of Clavibacter, etc.) zit – hetgeen meer dan eens voorkomt – voldoet het plantmateriaal mogelijk niet aan de eisen die Nederlandse keuringsinstanties stellen. De leverancier schendt dan een garantieverplichting en komt in beginsel geen beroep toe op exoneratieclausule in algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheidsbeperking in de Plantumvoorwaarden kan in zo’n situatie niet door de leverancier worden ingeroepen, althans niet afdoen aan de door haar gegeven garantie in artikel 10 lid 1 van de Plantumvoorwaarden, inhoudende dat de geleverde plantmaterialen voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties. In de jurisprudentie is bij herhaling geoordeeld dat indien een garantieverplichting een wezenlijke eigenschap betreft, het in strijd is met de redelijkheid om aan een algemeen exoneratiebeding de betekenis toe te kennen dat het de garantieverplichting uitschakelt, dan wel dat een overeengekomen garantie prevaleert boven een algemeen beding dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt (een algemene exoneratie).

Met andere woorden: De leverancier komt geen beroep toe op het exoneratiebeding in de Plantumvoorwaarden, indien zij de door haar afgegeven garantie schendt dat het geleverde product voldoet aan de eisen die Nederlandse keuringsinstanties stellen. De leverancier zou anders met de ene hand iets geven en het met de andere hand weer afpakken. Indien derhalve het geleverde plantmateriaal niet voldoet aan de door de keuringinstanties gestelde eisen, is de leverancier in beginsel aansprakelijk voor de totale schade van de afnemer die veroorzaakt is door het geleverde plantmateriaal. Een exoneratieclausule in de Plantumvoorwaarden houdt derhalve niet altijd stand.

__________________________________________________________________________

Dit blog is van algemene aard, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u vrijblijvend verder geïnformeerd wilt worden, kunt u contact opnemen met mr. drs. M. Buitelaar. Binnen Cees Advocaten houdt hij zich onder meer bezig met teeltschadezaken.