Joost van Essen Joost van Essen

Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorgebouwen verplicht energielabel C of hoger te hebben (hierna: de labelverplichting). Deze verplichting is eind 2018 opgenomen in een wijziging van het Bouwbesluit 2012. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven bijna één miljard euro zal moeten gaan investeren om aan de labelverplichting te kunnen voldoen. Daarmee kan de labelverplichting dus ook (grote) financiële gevolgen voor u hebben als eigenaar of gebruiker van een kantoorgebouw.

Bent u benieuwd naar uw verplichtingen op dit punt? Leest u dan deze blog. We informeren u daarin over welke kantoorgebouwen onder de labelverplichting vallen en welke mogelijkheden u heeft om tijdig aan uw verplichtingen te voldoen.   

Voor welke kantoorgebouwen gaat de labelverplichting gelden?

Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen bestaan er in Nederland circa 67.500 kantoorgebouwen. In principe geldt de labelverplichting voor alle kantoorgebouwen, tenzij een van de volgende uitzonderingen daarop van toepassing is:

Stel: u heeft een aannemersbedrijf in een grote loods. Hierin heeft u ook uw kantoorpersoneel (denk aan administratie e.d.) ondergebracht. Als de oppervlakte van het kantoorgedeelte van de loods maximaal 100 m² bedraagt, of minder dan 50% van de totale oppervlakte van de loods, dan valt u niet onder de labelverplichting.

Ondanks de hierboven genoemde uitzonderingen zal de labelverplichting gaan  gelden voor ongeveer 49.000 kantoorgebouwen. Van deze 49.000 kantoorgebouwen heeft ongeveer de helft op dit moment een energielabel dat lager is dan energielabel C. Eigenaren van kantoorpanden die momenteel een energielabel D of lager hebben, zullen energiebesparende maatregelen moeten gaan treffen om vanaf 1 januari 2023 aan de labelverplichting te voldoen.

Hardheidsclausule

Mogelijk kunt u als eigenaar nog gebruik maken van een ‘escape’, de zogenaamde hardheidsclausule: van eigenaren mag volgens het Bouwbesluit slechts worden verwacht dat zij energiebesparende maatregelen nemen met een maximale terugverdientijd van tien jaar. Hiermee wordt voorkomen dat een eigenaar van een kantoorgebouw onredelijk hoge investeringen moet doen om aan de labelverplichting te kunnen voldoen.

Kan u gebruik maken van deze hardheidsclausule? Dan hoeft uw kantoorgebouw niet op 1 januari 2023 energielabel C te hebben. In dat geval zal u wel desgevraagd aan het bevoegd gezag moeten kunnen aantonen dat u voor 1 januari 2023 alle erkende energiebesparende maatregelen heeft genomen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. Daarnaast dient u een geldig energielabel te kunnen tonen waarin met die energiebesparende maatregelen rekening is gehouden.

Consequentie

De nieuwe wetgeving bepaalt dat wanneer u per 1 januari 2023 niet voldoet aan de labelverplichting het kantoorgebouw vanaf die datum niet meer mag worden gebruikt. Waarschijnlijk zal de soep niet zo heet worden gegeten. Eerst dient te worden bezien hoe strikt deze wet in de praktijk zal worden gehandhaafd.

Relevantie bij (Ver)huur kantoorgebouw

De labelverplichting is in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de eigenaren van kantoorgebouwen. Toch is de labelverplichting net zo relevant voor gebruikers van kantoorgebouwen (bijvoorbeeld huurders), gezien de mogelijke sluiting van het gebouw als niet aan die verplichting wordt voldaan. Daarmee hebben zowel verhuurders als huurders er een belang bij dat aan de labelverplichting wordt voldaan.

Hoe kunt u als (ver)huurder inspelen op deze nieuwe wetgeving? Indien u als verhuurder of huurder de komende periode een huurovereenkomst aangaat, is het verstandig om in deze huurovereenkomst al afspraken te maken met het oog op de toekomstige labelverplichting. Op die manier kunnen verhuurder en huurder een redelijke verdeling van de kosten van de mogelijk te nemen maatregelen en de baten van de energiebesparing overeenkomen.

Ook als u momenteel al een kantoorgebouw verhuurt dan wel huurt, is het verstandig om afspraken te maken over de toekomstige labelverplichting. Dit kan bijvoorbeeld door die afspraken in gezamenlijk overleg in een allonge bij de huurovereenkomst vast te leggen.

2030 – Energielabel A?

De overheid is voornemens om in de komende jaren de labelverplichting steeds verder aan te scherpen. Zo is het streven geuit dat kantoorgebouwen vanaf 2030 minimaal energielabel A dienen te hebben. Dit kan nu ook al relevant voor u zijn, bijvoorbeeld als u kantoorgebouwen gaat ontwikkelen, renoveren of een langdurige huurovereenkomst aangaat.

Nadere informatie

Vraagt u zich naar aanleiding van deze blog af of de labelverplichting vanaf 1 januari 2023 ook voor u gevolgen heeft? Of welke maatregelen u als eigenaar of gebruiker van het gebouw nu al kan treffen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomstige labelverplichting? Neem dan gerust contact op met Jillian van der Giessen of Joost van Essen.