Liesbeth Hennekam Liesbeth Hennekam

Eigen risico en berekening schadevergoeding

Als uw bedrijf door toedoen van een ander forse schade oploopt, wilt u daarvoor volledig schadeloos worden gesteld. Als u daarvoor verzekerd bent, is dat een zorg minder. Veel verzekeringspolissen gaan echter uit van een zogeheten ‘eigen risico’; het deel van de schade dat voor eigen rekening blijft. Het ligt voor de hand te denken dat het bedrag daarvan verhaalbaar is op het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw schade. Dat dit niet steeds zo is, illustreert het arrest van 24 juni 2016 van de Hoge Raad over een dergelijke kwestie. 

Uitspraak Hoge Raad 24 juni 2016

Wat was het geval? Een bedrijf had haar handelsvoorraad opgeslagen in andermans pand. In dat pand brak brand uit, waardoor de voorraad ernstig beschadigd raakte. De verzekeringsexperts stelden vast dat de schade ruim € 10 miljoen bedroeg. De verzekeraar keer uit – onder aftrek van het op de verzekering geldende eigen risico van ruim € 2 miljoen. Om ook die schade vergoed te krijgen, begon verzekerde een procedure tegen de eigenaar van het bedrijfspand. Van de rechtbank kreeg hij gelijk. In hoger beroep ging het mis: het hof wees de vordering af. Het hof concludeerde dat het gedupeerde bedrijf met de verzekeringsuitkering van € 8 miljoen volledig schadeloos was gesteld. De Hoge Raad volgde het hof hierin. Wat stak hier achter?

De crux zit hem in de verzekeringsovereenkomst. Volgens die overeenkomst had de gedupeerde recht op vergoeding van de verkoopwaarde van de handelsvoorraad en volgens de verzekeringsexperts bedroeg die waarde ruim € 10 miljoen. Maar het hof vond dat op grond van de wet de schade moest worden begroot op de inkoopkosten van vervangende goederen. Door het kunnen inkopen van een vervangende handelsvoorraad zou het bedrijf in dezelfde toestand komen als wanneer de brand niet zou hebben plaatsgevonden. Die inkoopwaarde stelde het Hof vast op € 7,5 miljoen. Het hof, en de Hoge Raad, oordeelden voorts dat niet was gebleken dat de eigenaar van het bedrijfspand gebonden was aan de op de verzekeringsovereenkomst gebaseerde schadevaststelling, o.a. omdat zij nu eenmaal geen partij was bij die verzekeringsovereenkomst. De slotsom was dat de gedupeerde voldoende schadeloos was gesteld door de verzekeringsuitkering van € 8 miljoen en dus geen schadevergoeding meer kon claimen bij de eigenaar van het bedrijfspand.  

Conclusie

Regelmatig een check laten doen op uw polissen en bijv. algemene voorwaarden, die vaak naar verzekeringsvoorwaarden verwijzen, is goud waard. Als u schade hebt geleden door toedoen van een ander, laat u zich dan goed adviseren. U wilt niet na jarenlang procederen van een koude kermis thuis komen. Het omgekeerde geldt ook: als u wordt aangesproken tot het vergoeden van schade, wilt u graag optimaal verweer voeren en het laatste wat u wilt, is méér betalen dan nodig is. Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is dat uw advocaat kennis van het schade- en verzekeringsrecht heeft. Cees Advocaten heeft die kennis in huis en weet in dit soort situaties uitstekend te handelen.  

Meer weten?

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen hebt of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Liesbeth Hennekam of één van onze andere advocaten van de sectie Vastgoed.