Marie-Chantal van Oss Marie-Chantal van Oss

Cosmetische ingrepen zijn gemeengoed geworden. Televisieprogramma’s en social media hebben gezorgd voor een grote vlucht aan cosmetische ingrepen waarbij opvallend is dat ook jongeren zich er steeds meer toe laten verleiden. Voorbeelden van cosmetische ingrepen zijn onder meer een borstvergroting of verkleining, een buikwandcorrectie, een neuscorrectie, een facelift, een antirimpelbehandeling, een botoxbehandeling, een lipvergroting of een ooglidcorrectie. Cosmetische ingrepen zonder een medische noodzaak worden doorgaans niet door zorgverzekeraars vergoed.

Vragen

Is de werkgever verplicht een werknemer verlof te geven voor een cosmetische ingreep? En als de werknemer nadien nog een herstelperiode nodig heeft of erger nog als er complicaties optreden, is de werkgever dan gehouden het loon door te betalen?

Op dit moment is nog steeds richtinggevend een uitspraak van de Kantonrechter te Middelburg van 9 juni 2012 en 24 juni 2013. De leidraad die hieruit afgeleid kan worden is de volgende.

Cosmetische ingreep zonder medische noodzaak

Ziek na cosmetische ingreep zonder medische noodzaak

De Kantonrechter overwoog dat dit het geval is als de werknemer zeker weet dat hij na de cosmetische ingreep zonder medische noodzaak, een bepaalde periode niet in staat zal zijn het werk te verrichten. Er is dan sprake van het zogenoemde zekerheidsbewustzijn van de werknemer dat hij door ziekte verhinderd zal zijn de bedongen arbeid te verrichten gedurende periode van herstel. Dit zekerheidsbewustzijn is aan te merken als opzet.

Is er echter sprake van complicaties die niet horen bij het normaal te verwachten herstel dan is er niet langer sprake van opzet en moet het loon doorbetaald te worden.

Cosmetische ingreep met medische noodzaak

Een cosmetische ingreep die medisch noodzakelijk is wordt uiteraard wel als “ziekte” beschouwd , reden waarom ook tijdens de herstelperiode het loon gewoon moet worden doorbetaald. In voornoemde kwestie had de werkgever de werkneemster, die een ooglidcorrectie had ondergaan, echter wel het loon doorbetaald maar verlofuren ingehouden. Omdat zowel de bedrijfsarts als de plastische chirurg hadden aangegeven dat het hier niet alleen ging om een cosmetische ingreep maar dat er sprake was van een medische noodzaak had de werkgever de verlofuren niet mogen inhouden.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss (Marie-Chantal.vanoss@cees.nl, 06 55 376 311) of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van Cees Advocaten N.V.