Jochem Buiting Jochem Buiting

Zoals bekend, treedt op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB brengt diverse wijzigen in het arbeidsrecht met zich mee. Eén daarvan is de verruiming van de zogeheten ketenregeling. De ketenregeling is de wettelijke regeling (artikel 7:668a BW) die bepaalt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde er ten hoogste achter elkaar aangegaan mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt het weer mogelijk om - overigens net zoals vóór de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) - 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in een periode van 36 maanden, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Tot 1 januari 2020 geldt nog de maximale periode van 24 maanden.

Voor de nieuwe ketenregeling geldt geen overgangsrecht. Aangezien er geen overgangsrecht geldt, zal vanaf 1 januari 2020 de ketentermijn in één keer verruimd worden naar 36 maanden. Dit betekent dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn aangegaan vóór 1 januari 2020, maar in 2020 aflopen en de totale duur van 24 maanden overschrijden, toch onder het nieuwe recht vallen. Hieronder volgen twee voorbeelden te verduidelijking.

Eerste voorbeeld:

Met een medewerker is  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor 7 maanden. Deze arbeidsovereenkomst is ingegaan  op 1 maart 2018 en eindigde op 1 oktober 2018. Vervolgens is er een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. Deze arbeidsovereenkomst kan nog een laatste keer worden verlengd met 12 maanden, zodat deze eindigt op 1 oktober 2020. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat op 1 januari 2020 nog niet de termijn van 24 maanden wordt overschreden.

Tweede voorbeeld:

Er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 12 maanden) aangegaan van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor een periode van 14 maanden) van 1 oktober 2018 tot 1 december 2019. In dit geval ontstaat op grond van de nu nog geldende  ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 1 oktober 2019. Er wordt dan immers een periode van 24 maanden overschreden.

Kortom; indien vóór 1 januari 2020 op basis van de huidige nog geldende ketenregeling de termijn van 24 maanden al wordt overschreden, ontstaat er bij het aangaan van nog een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  na 1 januari 2020 dan is automatisch de nieuwe ketenregeling van toepassing en is er wellicht nog ruimte om nog een tijdelijk contract aan te gaan.

Let op: de beperking van maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft ook onder de WAB onverkort gelden. Het vierde tijdelijke contract betekent dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.  Bij cao kan overigens – ook na 1 januari 2020 – onder bepaalde voorwaarden  van de duur van 36 maanden en het aantal van 3 tijdelijke contracten worden afgeweken en worden opgerekt tot een duur van ten hoogste 48 maanden en een aantal van 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.   

Het is voor werkgevers verstandig om nu alvast te anticiperen op de komende wijzigingen en - indien mogelijk - gebruik te maken van de verruiming van de ketenregeling. Werkgevers doen er goed aan intern te inventariseren welke  medewerkers  nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben, wanneer die arbeidsovereenkomsten eindigen en of die vóór 1 januari 2020 eventueel nog een keer kunnen worden verlengd, zonder dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over ketenregeling dan wel de andere wijzingen van de WAB neem dan contact op met Jochem Buiting of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van Cees Advocaten N.V.