Jillian van der Giessen Jillian van der Giessen

Op 26 maart 2019 was daar het ‘verlossende woord’ in het Staatsblad: per 1 juli 2019 zullen de eerste wijzigingen van de Warmtewet officieel in werking treden. Naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet en de knelpunten die daarin zijn gesignaleerd, heeft men besloten de Warmtewet op een aantal punten gefaseerd te wijzigen. Het gaat om ‘de wet tot wijziging van de Warmtewet’. Deze wet zal in drie fasen in werking treden, namelijk op 1 juli 2019, 1 januari 2020 en een nog nader te bepalen datum.

De inmiddels veelbesproken Warmtewet trad in werking op 1 januari 2014. Het doel van de wet: de bescherming van de consument als afnemer van warmte en/of koude tegen te hoge prijzen door onder andere het hanteren van gereguleerde tarieven. De Warmtewet moest met name bescherming bieden voor de zogenaamde ‘gebonden’ consument. Hiermee worden die afnemers van warmte bedoeld voor wie het niet mogelijk is om te kiezen van welke leverancier zij warmte afnemen. Denk bijvoorbeeld aan afnemers die woonachtig zijn in complexen met zogenaamde stads- of blokverwarming. 

Knelpunten

Ondanks dat de Warmtewet op veel vlakken haar doelstelling wist te bereiken, bleek de wet in de praktijk ook de nodige knelpunten te hebben voor onder andere partijen als woningcorporaties. Zij werden ten gevolge van de Warmtewet officieel warmteleverancier, waardoor hun afnemers bescherming genoten onder de Warmtewet terwijl de woningcorporaties zelf geen bescherming toekwam. Ook de tariefregulering onder de Warmtewet bleek de nodige vraagtekens op te werpen in de praktijk. De huidige tarieven voor warmte zijn namelijk gebaseerd op de gasreferentie, terwijl die niet tot nauwelijks samenhangt met de afname van warmte. Het doel van de wijziging van de Warmtewet is dan ook meer helderheid te bieden aan warmteleveranciers en afnemers van collectieve warmte en de wet beter aan te laten sluiten op de toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Wat verandert er?

Om bovenstaande knelpunten en de overige in de praktijk vastgestelde onduidelijkheden zoveel als mogelijk weg te nemen, zullen (op hoofdlijnen) de volgende wijzigingen in de Warmtewet worden doorgevoerd:

1 juli 2019

1 januari 2020

Nader te bepalen datum:

De invoering van een bevoegdheid voor de minister om bij wege van experiment een ontheffing te verlenen van het bepaalde bij of krachtens de Warmtewet.

Benieuwd naar de inhoudelijke wijzigingen die per 1 juli 2019 zullen worden ingevoerd en de gevolgen die deze wijzigingen mogelijk voor u kunnen hebben? Binnenkort komt een nieuwe blog van Jillian van der Giessen online met een toelichting van deze wijzigingen en de gevolgen daarvan.